Kultura je nevidljiva veza koja ujedinjuje ljude. A ono što zapravo čini kulturu jedne zajednice jeste tradicija, pa onda takođe i umetnost, književnost, folklor, jezik i religija te zajednice. Zbog toga je bitno da se održava svaka odlika kulture jer je to ono što definiše nas i našu zajednicu. Svaka odlika kulture i njeno nasleđe su veliki doprinos celokupnom napretku društva, pa tako i tradicionalni zanatski proizvodi koji trebaju da se očuvaju i neguju. Zbog toga je osnaživanje žena u promovisanju i očuvanju kulturnog nasleđa u našem regionu zapravo naš cilj, tj. da se pokažu stvaralački potencijali žena i njihova posvećenost koju daju svojim radom, i da se zaštite i očuvaju svi ti tradicionalni zanatski radovi.

Culture is an invisible connection that unites people. And what actually makes up the culture of a community is the tradition, then art, literature, folklore, language, and religion of that community as well. That is why it is important to maintain every element of culture because it is what actually defines us and our community. Every element of culture and its heritage is a great contribution to the overall progress of society, including traditional artisan products that need to be preserved and nurtured. That is why empowering women in promoting and protecting cultural heritage in our region is actually our goal, i.e. to show the creative potential of women and their dedication to the work, and to protect and preserve all those traditional artisan products as well.

Ovim projektom želimo da prikažemo i sačuvamo od zaborava sve ono što su nekada vredne žene našeg društva radile, i da na jednom mestu prezentujemo našem regionu sve osobenosti i specifičnosti naše tradicije koje će se i u budućnosti raditi i čuvati. Pa smo zato sa organizacijama Pazarski Bazar Rukotvorina i Qendra “Gratë në Shërbim Publik” (Centar „Žene u javnim službama”) uspostavili vezu da bi ispromovisali žene sa Kosova, Srbije i Albanije u našem regionu, i da bi pružili podršku zaštiti i razvoju naših i njihovih starih rukotvorina.

With this project, we want to show and preserve from oblivion all that the hardworking women of our society once did, and to present to our region all the peculiarities and specificities of our tradition that will be done and preserved in the future. That’s why we have established a connection with the organizations Pazarski Bazar Rukotvorina and Qendra “Gratë në Shrebt Publik” (Center “Women in Public Services”) in order to promote women from Kosovo, Serbia and Albania in our region, and to provide support for the protection and development of our and their old handicrafts.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje regionalne saradnje i razmene u oblasti promocije i očuvanja tradicionalnih zanatskih proizvoda, uključujući ciljane lokalne intervencije uz promovisanje ekonomskog osnaživanja žena.

Glavne aktivnosti tokom ovog projekta su:

  • terenski pristup u regionu Prizrena (uključujući ruralne regione i različite zajednice) i posete ženama koje prave tradicionalne zanatske proizvode, preduzećima koja vode žene i samozaposlenim ženama;
  • dve radionice organizovane sa korisnicima projekta, jedna se odnosi na promociju i brendiranje zanatskih proizvoda, a druga o izradi biznis plana i privlačenju investicija;
  • regionalna konferencija održana u Dursu (Albanija) sa oko 30 žena na temu „Regionalna promocija zanatskih proizvoda i nematerijalnog kulturnog nasleđa žena“;
  • snimanje dokumentarnog filma koji će se koristiti za promociju tradicionalnih zanatskih rukotvorina i proizvoda;
  • priprema izveštaja o aktivnostima sa drugim relevantnim dokumentima

The overall objective of the project is to establish regional cooperation and exchange in the field of promoting and preserving traditional artisanal products including targeted local interventions while promoting the economic empowerment of women.

The main activities during this project are:

  • field outreach in Prizren region (including rural regions and different communities) and visits to women who craft traditional artisanal products, women-led businesses, and self-employed women;
  • two workshops organized with project beneficiaries, one related to the promotion and branding of artisanal products, and the second one on how to draft a business plan and attract investments;
  • regional conference held in Durres (Albania) with around 30 women on the topic “Regional Promotion of Artisanal Products and Intangible Cultural Heritage by Women”;
  • filming documentary movie that will be used for promoting traditional artisanal handcrafts and products; 
  • preparing a report about activities with other relevant documents.

Projekat je podržan od strane Western Balkans Fund i Evropske Unije.

The project is supported by the Western Balkans Fund and the European Union.