Psychological support for women: “Connecting with self, connecting with others.”
Psihološka podrška ženama: “Veza sa sobom, povezivanje sa drugima.”
Ndihmën psikologjike për gra: “Lidhja me veten, lidhja me të tjerët.”
Kadınlar için psikolojik destek: “Kendime bağlanarak, başkalarıyla bağlantı kurmak.”
Psihologikuno azhutipe vash o juvla: “Phanipe korkore pea, phanipe e yaverenca.”


Prvo predavanje “Biti u vreme pandemije”
“Të qenit në kohën pandemisë”

Datum: 27.02.2021 Predavač: Melisa Fazli